Español Français English Deutsch

Sefarađizo סאראיז

Sephardic Association of Órgiva

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם

Shalom ‘Aleykhem

Peace Be Upon You

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם | S͡hàˈḷọm ‘Ăḷéyˈk͡hèm | May Peace Be Upon You is a בְּרָכָה | bəṛàˈk͡hàh | blessing often sung in welcoming at Shabbat services. On the eve of Shabbat, it is traditionally sung either at the beginning of the service, shortly after arrival; or at the end, just before the קִידּוּשׁ | qịdụs͡h | Sanctification.

The text of the song is from a פִּיּוּט | pịˈyụt | hymn attributed to the Sephardic Kabbalists of Safed in the 16th or 17th century. It is said to refer to a clever fable in the Babylonian Talmud [tractate Shabbat, folio 119b],

שְׁנֵי מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְלַוַּין לוֹ לְאָדָם בְּעֶֽרֶב שַׁבָּת מִבֵּית הַכְּנֶֽסֶת לְבֵיתוֹ, אֶחָד טוֹב וְאֶחָד רַע. וּכְשֶׁבָּא לְבֵיתוֹ וּמָצָא נֵר דָּלוּק וְשׁוּלְחָן עָרוּךְ וּמִטָתוֹ מוּצַּֽעַת, מַלְאָךְ טוֹב אוֹמֵר: «יְהִי רָצוֹן שֶׁתְּהֵא לְשַׁבָּת אַחֶֽרֶת כָּךְ.». וּמַלְאָךְ רַע עוֹנֶה «אָמֵן.» בְּעַל כָּרְחוֹ. וְאִם לָֽאוּ, מַלְאָךְ רַע אוֹמֵר: «יְהִי רָצוֹן שֶׁתְּהֵא לְשַׁבָּת אַחֶֽרֶת כָּךְ.», וּמַלְאָךְ טוֹב עוֹנֶה «אָמֵן» בֶּעַל כָּרְחוֹ.
| S͡hnéy mạḷ’ăˈk͡héy hạs͡hàˈrét͡h məḷạˈvạyn ḷọ ḷə’àˈđàm bˈ‘èṛèv s͡hạˈbàt͡h mịˈbéyt͡h hạkˈnèsèt͡h ḷəvéyˈt͡họ, ’èˈħàđ tọv və’èˈħàđ ṛạ‘. Ụk͡hs͡hèˈbà’ ḷəvéyˈt͡họ ụmàˈt͡sà’ néṛ dàˈḷụq vəs͡hụḷˈħàn ‘àˈṛụk͡h ụmịtàˈt͡họ mụˈt͡sạ‘ạt͡h, mạḷˈ’àk͡h tọv ’ọˈméṛ: yəˈhị ṛàˈt͡sọn s͡hètəˈhé’ ḷəs͡hạˈbàt͡h ’ạˈħèṛèt͡h kàk͡h. Ụmạḷˈ’àk͡h ṛạ‘ ‘ọˈnèh ’àˈmén bəˈ‘ạḷ kàṛˈħọ. Vəˈ’ịm ˈḷà’ụ, mạḷˈ’àk͡h ṛạ‘ ’ọˈméṛ: yəˈhị ṛàˈt͡sọn s͡hètəˈhé’ ḷəs͡hạˈbàt͡h ’ạˈħèṛèt͡h kàk͡h, ụmạḷˈ’àk͡h tọv ‘ọˈnèh ’àˈmén bè‘‘ạḷ kàṛˈħọ. |
Two ministering angels accompany a person on Sabbath eve from the meeting house [=synagogue] to his home, one good and one wicked. And if he comes home and finds a candle lit and a table set and his bed prepared, the good angel says: “May it be [G!d's] will that it be so for another Shabbat!”. And the wicked angel answers “Amen!” by obligation. And if not, the wicked angel says: “May it be [G!d's] will that it be so for another Shabbat!”. And the wicked angel answers “Amen!” by obligation.

This melody was composed in 1918 by the American rabbi, composer, choir director, and educator Israel Goldfarb (1879..1956), the Rabbi of Congregation Baith Israel Anshei Emes in Brooklyn. He composed the melody while sitting on a bench in front of the Alma Mater statue at Columbia University in New York, and published the song in Friday Evening Melodies, a collection of songs composed by Israel and his brother Samuel Eliezer Goldfarb.

The melody is in the Jewish scale.

In this SATB arrangement by David ben Or, the alto carries the melody throughout the piece. In the A sections, the soprano and bass accompany the melody with mostly monophonic harmonies, while the tenor spins lilting scales around them in the background in a steady rhythm of quavers. In the B sections, the soprano brings the scales to the foreground while the tenor takes over the monophonic harmony and the bass sings a contrapuntal countermelody.

piece  (MIDI MP3)

soprano  (MIDI MP3)
alto 
(melody) 
 (MIDI MP3)
tenor  (MIDI MP3)
bass  (MIDI MP3)
audio recordings

Shalom ‘Aleykhem : Lead sheet 1/2Shalom ‘Aleykhem : Lead sheet 2/2
lead sheet
(PDF)
Shalom ‘Aleykhem: Partition 1/4Shalom ‘Aleykhem: Partition 2/4 Shalom ‘Aleykhem: Partition 3/4Shalom ‘Aleykhem: Partition 4/4
Partition
(PDF)

http://sefaradizo.org/muzica/shalom_aleyjem/ Sephardic Association of Órgiva, Granada, Andalusia, Spain 2018.11.18 English edition

Site designed by Andreas Wittenstein